TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Tekirdağ Son Dakika Haberleri - Elde edilen güncel bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 97 personel alımı yapacak. Sözleşmeli personel olarak alınacak kişilere dair bölüm ve istenen koşullarla iligli yapılan açıklamanın tam metni, Tekirdağ Haber Gazetesi farkıyla, karşınızda. İşte Namık Kemal Üniversitesi personel alımına dair son detaylar.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Tekirdağ Son Dakika Haberleri - Elde edilen güncel bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 97 personel alımı yapacak. Sözleşmeli personel olarak alınacak kişilere dair bölüm ve istenen koşullarla iligli yapılan açıklamanın tam metni, Tekirdağ Haber Gazetesi farkıyla, karşınızda. İşte Namık Kemal Üniversitesi personel alımına dair son detaylar.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
03 Temmuz 2019 - 23:13 - Güncelleme: 03 Temmuz 2019 - 23:48

İLGİLİ İLANMETNİ:

"TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 92 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BÜTÇE: POZİSYON TOPLAM:
ARANAN NİTELİKLER :

UNVANI: Hemşire BÜTÇE: Özel Bütçe POZİSYON TOPLAM: 75
ARANAN NİTELİKLER :Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu veya Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

UNVANI: Hemşire BÜTÇE: Özel Bütçe POZİSYON TOPLAM: 5
ARANAN NİTELİKLER :Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.

UNVANI: Ebe BÜTÇE: Özel Bütçe POZİSYON TOPLAM: 5
ARANAN NİTELİKLER :1) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü veya Sağlık Yüksekokulu Ebelik Mezunu Olmak. 2) Alanında En Az 2 (İki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.

UNVANI: Sağlık Teknikeri BÜTÇE: Özel Bütçe POZİSYON TOPLAM: 1
ARANAN NİTELİKLER :1) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Önlisans Programı Mezunu Olmak. 2) Alanında En Az 2 (İki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.

UNVANI: Sağlık Teknikeri BÜTÇE: Özel Bütçe POZİSYON TOPLAM: 1
ARANAN NİTELİKLER :1) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikeri Mezunu Olmak. 2) Alanında En Az 2 (İki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.

UNVANI: Sağlık Teknikeri BÜTÇE: Özel Bütçe POZİSYON TOPLAM: 3
ARANAN NİTELİKLER :1) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı Mezunu Olmak. 2) Alanında En Az 2 (İki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.

UNVANI: Laborant BÜTÇE: Özel Bütçe POZİSYON TOPLAM: 1
ARANAN NİTELİKLER :1) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı Mezunu Olmak. 2) Alanında En Az 2 (İki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.

UNVANI: Fizyoterapist BÜTÇE: Özel Bütçe POZİSYON TOPLAM: 1
ARANAN NİTELİKLER :1) 4 Yıllık Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans Mezunu Olmak. 2) Alanında En Az 2 (İki) Yıl Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.

UNVANI: Büro Personeli BÜTÇE: Özel Bütçe POZİSYON TOPLAM: 5
ARANAN NİTELİKLER :1) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi veya İşletme Fakültelerinin Herhangi Birinden Mezun Olmak. 2) M.E.B’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

1- 2018 KPSS sonucu en az 50 puan ve üzeri olmalı

2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığı vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

II-BAŞVURU ŞEKLİ:
Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www nku edu tr . web adresinde yayınlanacaktır. Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www nku edu tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

III-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi www nku edu tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlanarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

IV-İSTENEN BELGELER:
• Nüfus Cüzdan fotokopisi.
• KPSSP94-KPSSP93 ve KPSSP3 (B) gurubu sınav sonuç belgesi
• Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
• Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge.
• 2 adet Fotoğraf.
• İş deneyimini gösterir belge.

Adres: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /Değirmenaltı Yerleşkesi /TEKİRDAĞ

Tel: 0282 250 14 02
0282 250 14 12
0282 250 14 13"

Özellikle Namık Kemal Üniversitesi hemşire alımı 2019 yılı için dıkkat çekici bir oran açıklamakta. Konuya dair güncel net bilgiler yukarıda da verilen site adreslerinden ve iletişim numaralarından alınabilir.

Bu haber 2697 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 1 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Hava Durumu Tekirdağ Süleymanpaşa Tekirdağ
Hava Durumu Tekirdağ Süleymanpaşa Tekirdağ
Tekirdağ'da Kaza! 4 Kişi Yaralandı! İşte O Haberin Detayları
Tekirdağ'da Kaza! 4 Kişi Yaralandı! İşte O Haberin Detayları